ابعاد مارکتینگ
Posted in بازاریابی

ابعاد مارکتینگ : ‌ باﺯﺍﺭ ﮔﺮﺍﯾﯽ : عبارت است از  همگام بودن،…

ادامه مطلب ‌ ‌ ابعاد مارکتینگ

ابعاد مارکتینگ

مدل تبلیغاتی 5M
Posted in تبلیغات

کاربرد مدل تبلیغاتی 5M کاربرد مدل تبلیغاتی 5M چیست : در…

ادامه مطلب ‌ ‌ کاربرد مدل تبلیغاتی 5M

کاربرد مدل تبلیغاتی 5M

تعیین استراتژی ارتباط با مخاطبین
Posted in تبلیغات

تعیین استراتژی ارتباط با مخاطبین : مدل FCB بیان کننده آن…

ادامه مطلب ‌ ‌ تعیین استراتژی ارتباط با مخاطب

تعیین استراتژی ارتباط با مخاطب

ایجاد ناهنجاری ادراکی در مذاکرات
Posted in بازاریابی

ایجاد ناهنجاری ادراکی در مذاکرات ‌ یکی از نظریه های مشهور…

ادامه مطلب ‌ ‌ ایجاد ناهنجاری ادراکی در مذاکرات

ایجاد ناهنجاری ادراکی در مذاکرات

churn rate
Posted in بازاریابی دیجیتال

Churn Rate چیست ؟ ‌ نرخ اصطکاک یا نرخ خستگی: به…

ادامه مطلب ‌ ‌ Churn Rate چیست

Churn Rate چیست

استراتژی تبلیغاتی برای ترویج نام تجاری
Posted in بازاریابی تبلیغات

استراتژی تبلیغاتی برای ترویج نام تجاری استراتژی تبلیغاتی برای ترویج نام…

ادامه مطلب ‌ ‌ استراتژی تبلیغاتی برای ترویج نام تجاری

استراتژی تبلیغاتی برای ترویج نام تجاری

روش های برنامه ریزی رسانه
Posted in بازاریابی دیجیتال تبلیغات

تکنیک های برنامه ریزی رسانه یکی از اهدف اصلی از برنامه…

ادامه مطلب ‌ ‌ تکنیک های برنامه ریزی رسانه

تکنیک های برنامه ریزی رسانه

مزایای تبلیغات برای جامعه
Posted in تبلیغات

مزایای تبلیغات برای جامعه: تبلیغات تجاری یا تبلیغات بازرگانی، منظور و…

ادامه مطلب ‌ ‌ مزایای تبلیغات برای جامعه

مزایای تبلیغات برای جامعه

سطوح تعالی سازمانی به روش EFQM
Posted in بازاریابی

‌ سطوح تعالی سازمانی به روش EFQM ‌ ( EFQM (…

ادامه مطلب ‌ ‌ سطوح تعالی سازمانی به روش EFQM

سطوح تعالی سازمانی به روش EFQM

دمنوش‌های مثلثی
Posted in تبلیغات
ادامه مطلب ‌ ‌ جادوی دمنوش‌های مثلثی

جادوی دمنوش‌های مثلثی

herbert marshal mcluhan - هربرت مارشال مک لوهان
Posted in تبلیغات

Herbert Marshall McLuhan – هربرت مارشال مک لوهان Herbert Marshall McLuhan…

ادامه مطلب ‌ ‌ Herbert Marshal Mcluhan – هربرت مارشال مک لوهان

Herbert Marshal Mcluhan – هربرت مارشال مک لوهان